Till sist …

I “En bok om Ljungby” beskrivs följande...

Ljung, ginst och andra blomster

 Ljungen kan betecknas som ljungbybornas sockenblomma.  Den hade fordom stor utbredning på de magra moränmarkerna, och även om den trängts tillbaka av åkerbruk och skogsodling är den alltjämt rikligt förekommande. Ljungen har gett namn åt gårdar, berg och sjöar – ja åt hela socknen. Den går igen i släktnamn, i konstverk och i många andra sammanhang. Ljungblomman har aldrig varit någon ymnighetens symbol, snarare vittnar den om ett strävsamt liv under karga förhållanden.

 I Ljungby socken och i vår egen tid intar ginsten alltjämt en framträdande roll. Ginsten har fått ge namn åt socknens gymnastik- och idrottsförening, dess växtplats har gett namn åt den närbelägna idrottsplatsen Ginstavallen, och ginsten har också inspirerat till nya släktnamn i bygden. I boken "Hallands växter" av Fr. E Ahlfvengren, utgiven i Lund 1924, har på sidan 190 Carl Holmdahl, Ottersjö, skrivit följande beträffande skydd åt ginstlokalen i Ljungby:  "Därjämte anbefaller jag till särskilt skydd växtplatsen för Genista Germanica i Ljungby socken. Då densamma till följd av avskiljande till nybyggarlotter löpte fara att försvinna, inköpte jag f. å. ett tillräckligt stycke jord för att kunna bjuda den en fristad. Där står ett fåtal buskar. Rör dem ej, om du lyckas finna dem!"

Ett stort tack till våra sponsorer som bidrar till att utveckla vår kunskap om hembygden och öka kunskapen om internet i redan visa Ljungby.

Våra sponsorer – Tack

Hemsida  |  Allmänt   |   Föreningar   |  Boendet  |   Näringsliv  |   Länkar

Denna sida är utvecklad i ett gemensamt projekt för att främja bevarandet av en levande landsbygd.

Webmaster

Tipsa gärna oss om trevliga länkar som du vill se här. Skicka ett mail!